Wedstrijdreglement

De wedstrijden worden georganiseerd door M.en.S.media bvba, Mandelstraat 23, 8720 Dentergem. Bij wedstrijden die in samenwerking met een externe partner worden georganiseerd, wordt dit duidelijk vermeld

M.en.S.media bvba behoudt zich het recht voor een wedstrijd of een deel ervan te wijzigen of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege M.en.S.media bvba.
M.en.S.media bvba is evenmin verantwoordelijk voor technische, internetgerelateerde of andere problemen. Het is de verantwoordelijk van elke deelnemer om te zorgen dat zijn software en hardware beschermd zijn en goed functioneren.

Over de wedstrijd, het reglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege M.en.S.media bvba zijn zonder verhaal.

Door deelname aan een wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van dit reglement.
Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren.

Deelnemers
De wedstrijden staan open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen. Personeelsleden en inwonende familieleden van M.en.S.media bvba en van eventuele medeorganisatoren mogen deelnemen, maar kunnen niet winnen. Minderjarigen mogen aan de wedstrijden deelnemen met voorafgaande toestemming van hun ouders of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij toestemming verkregen heeft en op eenvoudig verzoek van M.en.S.media de geschreven bevestiging van de toestemming moet kunnen voorleggen.
Tenzij anders aangeduid bij de wedstrijd, kan elke deelnemer per emailadres slechts éénmaal deelnemen op www.magazinesmaak.be. Bij meerdere deelnames of inzendingen houdt M.en.S.media bvba enkel rekening met de eerst ontvangen deelname. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt M.en.S.media bvba zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van M.en.S.media bvba uit te sluiten.

De wedstrijden
Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijden. De looptijd wordt bij elke wedstrijd vermeld. Elke wedstrijd loopt op de laatste dag tot 23u59. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.

Deelnemers dienen één of meerdere vragen correct te beantwoorden en een schiftingsvraag in te vullen. Bij correcte antwoorden wordt de winnaar bepaald op basis van een zo goed mogelijke benadering van het juiste antwoord op de schiftingsvraag. In geval van een ex aequo gaat de prijs naar de deelnemer die het eerst deelnam.

De prijzen
De winnaars kunnen op de site bekend gemaakt en zullen altijd individueel per e-mail, brief, SMS of telefoon verwittigd worden hoe en wanneer ze hun prijs kunnen bekomen. Dit bericht zal verstuurd worden naar het emailadres, het adres of het telefoonnummer die bij deelname opgegeven werden. Indien deze niet correct blijken te zijn en/of er niet wordt gereageerd binnen de daarvoor opgestelde termijn vervalt het recht op de prijs. De deelnemer verliest eveneens het recht op zijn prijs indien deze niet binnen de afgesproken termijn opgehaald is. Indien een prijs verstuurd wordt, kan de organisator noch verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten, noch voor vertraging in ontvangst.
Prijzen zijn niet inruilbaar. De organisator is evenwel gerechtigd een prijs te vervangen door een gelijkwaardige prijs mocht de prijs om een of andere reden teniet gaan voor de uitreiking ervan.

Persoonsgegevens
Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan M.en.S.media bvba de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en eventueel foto en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

De persoonsgegevens die M.en.S.media bvba verzamelt over de deelnemers worden opgenomen in een lezersbestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De gegevens vallen onder toepassing van de wet van 8 /2/1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deelnemers kunnen hun gegevens laten aanpassen. Het volledige privacybeleid van M.en.S.media bvba is terug te vinden op de website www.mensmedia.be.